Vodohospodárske normy Edícia 2014

Vodohospodárske normy, ktoré vyšli v roku 2014 (51 noriem), aktuálny katalóg všetkých noriem, terminológia a slovník.

Normy
STN P CEN/TS 14578 (73 6633): Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania (08.2014)
STN P CEN/TS 14807 (73 6634): Potrubné systémy z plastov. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Smernice na statický výpočet GRP-UP potrubí uložených v zemi (04.2014)
STN EN 16323 (75 0166): Terminologický slovník pre odpadové vody (11.2014)
STN EN ISO 18365 (75 1105): Hydrometria. Výber, zariadenie a prevádzka vodomernej stanice (06.2014)
TNI CEN/TR 16588 (75 1311): Manuálne meranie vodnej hodnoty snehu ****) (08.2014)
STN EN 15975-2 (75 5701): Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie. Časť 2: Riadenie rizika (04.2014)
STN EN 12566-3+A2 (75 6403): Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 3: Balené a/alebo na mieste montované čistiarne splaškových odpadových vôd (02.2014)
STN EN 14654-1 (75 6919): Riadenie a kontrola prevádzkových činností na stokových sieťach a systémoch kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Čistenie stôk (11.2014)
STN EN 16479 (75 7020): Kvalita vody. Prevádzkové požiadavky a postupy posudzovania zhody na zariadenia na monitorovanie vody. Časť 1: Automatizované vzorkovacie zariadenia (vzorkovače) na vodu a odpadovú vodu (12.2014)
STN ISO 11352 (75 7030): Kvalita vody. Odhad neistoty merania na základe údajov z validácie a kontroly kvality (08.2014)
STN EN ISO 27108 (75 7503): Kvalita vody. Stanovenie vybratých prostriedkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov. Metóda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) po mikroextrakcii na tuhej fáze (SPME) (01.2014)
STN EN ISO 12010 (75 7520): Kvalita vody. Stanovenie polychlórovaných alkánov s krátkym reťazcom (SCCPs) vo vode. Metóda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS) a negatívnej chemickej ionizácie (NCI) (11.2014)
STN 75 7614: Kvalita vody. Rádiochemické ukazovatele. Stanovenie uránu (07.2014)
STN 75 7615: Kvalita vody. Rádiochemické ukazovatele. Stanovenie radónu 222 (07.2014)
STN 75 7622: Kvalita vody. Rádiochemické ukazovatele. Stanovenie rádia 226 (07.2014)
STN EN 14184 (75 7713): Kvalita vody. Pokyny na skúmanie vodných makrofytov v tečúcich vodách (09.2014)
STN EN 13946 (75 7754): Kvalita vody. Pokyny na rutinný odber a predúpravu vzoriek bentických rozsievok z riek a jazier (09.2014)
STN EN ISO 16665 (75 7757): Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívny odber a spracovanie vzoriek makrofauny morského dna (06.2014)
STN EN 15910 (75 7761): Kvalita vody. Návod na odhad početnosti rýb mobilnými hydroakustickými metódami (06.2014)
STN EN ISO 17994 (75 7814): Kvalita vody. Požiadavky na porovnávanie relatívnej výťažnosti mikroorganizmov podľa dvoch kvantitatívnych metód (06.2014)
STN EN ISO 9308-2 (75 7834): Kvalita vody. Stanovenie Escherichia coli a koliformných baktérií. Časť 2: Metóda najpravdepodobnejšieho počtu (10.2014)
STN EN 14407 (75 7839): Kvalita vody. Pokyny na identifikáciu, stanovenie a interpretáciu vzoriek bentických rozsievok vo vzorkách z riek a jazier (09.2014)
STN P ISO/TS 12869 (75 7855): Kvalita vody. Detekcia a kvantifikácia Legionella spp. a/alebo Legionella pneumophila metódou koncentrovania a metódou génovej amplifikácie s použitím kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (qPCR) (08.2014)
STN P CEN/TS 13714 (75 7905): Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie (01.2014)
STN EN 16370 (75 8167): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid sodný na elektrochloráciu na mieste použitím membránových ciel (01.2014)
STN EN 15362 (75 8171): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Uhličitan sodný (11.2014)
STN EN 936 (75 8240): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Oxid uhličitý (06.2014)
STN EN 15513 (75 8250): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Oxid uhličitý (09.2014)
STN EN 900 (75 8400): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlórşnan vápenatý (12.2014)
STN EN 15363 (75 8423): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Chlór (11.2014)
STN EN 16401 (75 8424): Chemikálie používané na úpravu vody v bazénoch. Chlorid sodný na elektrochlorináciu (04.2014)
STN EN 15514 (75 8425): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Kyselina chlorovodíková (11.2014)
STN EN 16380 (75 8427): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Peroxo-monosíran draselný (06.2014)
STN EN 16381 (75 8428): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Peroxo-disíran disodný (06.2014)
STN EN 16399 (75 8429): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Tiosíran sodný (06.2014)
STN EN 16400 (75 8430): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Peroxid vodíka (06.2014)
STN EN 16409 (75 8431): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Dolomitové vápno (06.2014)
STN EN 1197 (75 8500): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Roztok dihydrogénfosforečnanu zinočnatého (09.2014)
STN EN 15041 (75 8517): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Inhibítory tvorby vodného kameňa pri aplikácii membrán. Polyfosforečnany (09.2014)
STN EN 15040 (75 8518): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Inhibítory tvorby vodného kameňa pri aplikácii membrán. Fosfóniové kyseliny a ich soli (09.2014)
STN EN 15039 (75 8519): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. nhibítory tvorby vodného kameňa pri aplikácii membrán. Polykarboxylové kyseliny a ich soli (09.2014)
STN EN 16070 (75 8629): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Prírodný zeolit (09.2014)
STN EN 12873-1 (75 8702): Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 1: Skúšobná metóda na produkty vyrobené z organických alebo sklovitých materiálov (porcelánový/sklovitý smalt) (12.2014)
STN EN 15664-1+A1 (75 8707): Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 1: Konštrukcia a činnosť (07.2014)
TNI CEN/TR 16364 (75 8720): Vplyv materiálov používaných pri úprave vody na pitnú vodu. Vplyv spôsobený migráciou. Prognóza migrácie z organických materiálov pomocou matematického modelovania ****) (01.2014)
STN EN 16457 (83 8211): Charakterizácia odpadov. Základný rámec na prípravu a použitie plánu skúšok. Ciele, plánovanie a protokol (09.2014)
STN P CEN/TS 16023 (83 8220): Charakterizácia odpadov. Staşnovenie spalného tepla a výpočet výhrevnosti (04.2014)
STN EN 16377 (83 8240): Charakterizácia odpadov. Stanovenie brómovaných spomaľovačov horenia v tuhých odpadoch (01.2014)
STN P CEN/TS 16202 (83 8410): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie nečistôt a kameňov (01.2014)
STN P CEN/TS 16181 (83 8470): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) plynovou chromatografiou (GC) a vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) (01.2014)
STN P CEN/TS 16201 (83 8490): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie životaschopných semien rastlín a propagulí (01.2014)