Vodohospodárske normy Edícia 2013

Vodohospodárske normy, ktoré vyšli a budú priebežne vychádzať v roku 2013, aktuálny katalóg všetkých noriem, terminológia a slovník.


STN EN 14154-1+A2 (25 7805): Vodomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky (07.2013)
STN EN 14154-3+A2 (25 7805): Vodomery. Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia (07.2013)
STN EN 14154-2+A2 (25 7805): Vodomery. Časť 2: Inštalácia a podmienky používania (07.2013)
STN EN 14654-2 (75 6919): Riadenie a kontrola prevádzkových činností na stokových sieťach a systémoch kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Obnova (06.2013)
STN EN 13508-1 (75 6920): Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (05.2013)
STN EN 16101 (75 7035): Kvalita vody. Návod na medzilaboratórne porovnávacie štúdie na ekologické hodnotenie (04.2013)
STN EN 16260 (75 7208): Kvalita vody. Vizuálne skúmanie morského dna vlečným pozorovacím zariadením s diaľkovým ovládaním na zber environmentálnych údajov (04.2013)
STN EN ISO 5814 (75 7463): Kvalita vody. Stanovenie rozpusteného kyslíka. Elektrochemická metóda (06.2013)
STN EN ISO 14403-1 (75 7475): Kvalita vody. Stanovenie celkových kyanidov a voľných kyanidov prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 1: Metóda injekčnej prietokovej analýzy (FIA) (04.2013)
STN EN ISO 14403-2 (75 7475): Kvalita vody. Stanovenie celkových kyanidov a voľných kyanidov prietokovou analýzou (FIA a CFA). Časť 2: Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (04.2013)
STN EN ISO 7827 (75 7544): Kvalita vody. Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Metóda analýzy rozpusteného organického uhlíka (DOC) (04.2013)
STN 75 7611: Kvalita vody. Rádiochemické ukazovatele. Celková objemová aktivita alfa (04.2013)
STN 75 7612: Kvalita vody. Rádiochemické ukazovatele. Celková objemová aktivita beta (04.2013)
STN EN ISO 192 (75 7835): Kvalita vody. Stanovenie Salmonella sp. (07.2013)
STN EN 890 (75 8142): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Kvapalný síran železitý (05.2013)
STN EN 15029 (75 8145): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Hydroxid-oxid železitý (04.2013)
STN EN 896 (75 8160): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Hydroxid sodný (04.2013)
STN EN 897 (75 8161): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Uhličitan sodný (04.2013)
STN EN 898 (75 8162): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Hydrogenuhličitan sodný (04.2013)
STN EN 12173 (75 8180): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Fluorid sodný (04.2013)
STN EN 1421 (75 8190): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid amónny (04.2013)
STN EN 12126 (75 8192): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Skvapalnený amoniak (04.2013)
STN EN 12123 (75 8193): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Síran amónny (04.2013)
STN EN 12120 (75 8202): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Hydrogensiričitan sodný (04.2013)
STN EN 12121 (75 8203): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Disiričitan disodný (04.2013)
STN EN 12124 (75 8205): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Siričitan sodný (04.2013)
STN EN 12125 (75 8206): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Tiosíran sodný (04.2013)
STN EN 12386 (75 8207): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Síran meďnatý (04.2013)
STN EN 15482 (75 8413): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Manganistan sodný (04.2013)
STN EN 15028 (75 8415): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorečnan sodný (04.2013)
STN EN 15030 (75 8419): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Soli striebra na nesystematické používanie (04.2013)
STN EN 12905 (75 8612): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Expandovaný hlinitokremičitan (04.2013)
STN EN 12906 (75 8613): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Pemza (04.2013)
STN EN 12909 (75 8615): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Antracit (04.2013)
STN EN 12910 (75 8616): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Granát (04.2013)
STN EN 12912 (75 8618): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Baryt (04.2013)
STN EN 12913 (75 8619): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Prášková kremelina (04.2013)
STN EN 12914 (75 8620): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Práškový perlit (04.2013)
STN P CEN/TS 15862 (83 8232): Charakterizácia odpadov. Overovacia skúška vylúhovania. Jednostupňová dávková skúška pre monolitické odpady pri konštantnom pomere kvapaliny a plochy povrchu (L/A) pre skúšobné časti s konštantnými minimálnymi rozmermi (03.2013)
STN P CEN/TS 15863 (83 8233): Charakterizácia odpadov. Skúška správania sa pri vylúhovaní pre základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania monolitických odpadov s pravidelnou obnovou vylúhovadla za stabilných podmienok skúšky (03.2013)
STN P CEN/TS 15864 (83 8234): Charakterizácia odpadov. Skúška správania sa pri vylúhovaní pre základnú charakterizáciu. Dynamická skúška vylúhovania monolitických odpadov s kontinuálnou obnovou vylúhovadla za špecifických podmienok (03.2013)
TNI CEN/TR 16176 (83 8248): Charakterizácia odpadov. Skríningové metódy na zisťovanie elementárneho zloženia röntgenovou fluorescenčnou spektrometriou pri overovaní na mieste ****) (01.2013)
STN EN 16179 (83 8404): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Návod na predúpravu vzoriek (02.2013)
STN EN 16173 (83 8421): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Mineralizácia frakcií prvkov rozpustných v kyseline dusičnej (02.2013)
STN EN 16174 (83 8422): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Mineralizácia frakcií prvkov rozpustných v lúčavke kráľovskej (02.2013)
STN EN 15934 (83 8441): Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody (02.2013)
STN EN 15935 (83 8442): Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Stanovenie straty žíhaním (02.2013)
STN P/TS 16188 (83 8443): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie prvkov v mineralizátoch lúčavky kráľovskej a kyseliny dusičnej. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (FAAS) (01.2013)
STN EN 15933 (83 8445): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie pH (01.2013)
STN P CEN/TS 16177 (83 8453): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Extrakcia na CEN-stanovenie extrahovateľného amoniaku, dusičnanov a dusitanov (01.2013)
STN EN 16168 (83 8454): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie celkového dusíka metódou suchého spaľovania (02.2013)
STN EN 16169 (83 8455): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla (02.2013)
STN EN 15936 (83 8461): Kaly, upravené bioodpady, zemina a odpady. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) suchým spaľovaním (02.2013)
STN EN 16166 (83 8462): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (02.2013)
STN P CEN/TS 16178 (83 8463): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie farmaceutických produktov (01.2013)
STN EN 16167 (83 8464): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou s hmotnostnou detekciou (GC-MS) a plynovou chromatografiou s detekciou elektrónovým záchytom (GC-ECD) (02.2013)
STN P CEN/TS 16190 (83 8465): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie dioxínov a furánov a dioxínom podobných polychlórovaných bifenylov plynovou chromatografiou s detekciou vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HR GC-MS) (01.2013)
STN P CEN/TS 16189 (83 8469): Kaly, upravené bioodpady a zemina. Stanovenie lineárnych alkylbenzénových sulfonátov (LAS) vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) s fluorescenčnou detekciou (FLD) alebo s detekciou hmotnostnou spektrometriou (MS) (01.2013)