Vodohospodárske normy Edícia 2012

Vodohospodárske normy, ktoré vyšli v roku 2012 , aktuálny katalóg všetkých noriem, terminológia a slovník.


STN EN 806-5 (73 6670): Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 5: Prevádzka a údržba (08.2012)
STN EN ISO 772 (75 0100): Hydrometria. Slovník a značky (01.2012)
STN 75 0190: Vodné hospodárstvo. Klimatológia. Terminológia (04.2012)
STN EN ISO 11296-1 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (02.2012)
STN EN ISO 11296-4 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými na mieste (02.2012)
STN EN ISO 11296-3 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (02.2012)
STN EN 13508-2+A1 (75 6920): Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (Konsolidovaný text) CD (04.2012)
STN ISO 5667-21 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 21: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody dodávanej cisternami a inými spôsobmi ako vodovodnou sieťou (02.2012)
STN EN 5667-22 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 22: Pokyny na navrhovanie a inštaláciu monitorovacích bodov podzemnej vody (05.2012)
STN EN 16039 (75 7204): Kvalita vody. Návod na hodnotenie hydromorfologických vlastností jazier (03.2012)
STN EN ISO 7887 (75 7363): Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby (09.2012)
STN EN 16161 (75 7381): Kvalita vody. Pokyny na použitie absorpcie in vivo na hodnotenie koncentrácie chlorofylu a vo vzorkách morských a sladkých vôd (10.2012)
STN EN ISO 12846 (75 7490): Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) s obohatením a bez obohatenia (12.2012)
STN EN ISO 16265 (75 7563): Kvalita vody. Stanovenie indexu látok aktívnych na metylénovú modrú (MBAS). Metóda kontinuálnej prietokovej analýzy (CFA) (07.2012)
STN 75 7600: Kvalita vody. Stanovenie rádionuklidov. Všeobecné ustanovenia (04.2012)
STN EN ISO 8692 (75 7740): Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami (10.2012)
STN EN ISO 10870 (75 7750): Kvalita vody. Návod na výber metód a zariadení na odber vzoriek bentických makroevertebrát v sladkých vodách (12.2012)
STN EN 16150 (75 7751): Kvalita vody. Pokyny na pomerný (pro-rata) multihabitatový odber vzoriek bentických makroevertebrát v brodných tokoch (12.2012)
STN EN 15972 (75 7852): Kvalita vody. Pokyny na kvantitatívne a kvalitatívne skúmanie morského fytoplanktónu (03.2012)
SN EN 16037 (75 8208): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Hydrogensíran sodný (10.2012)
STN EN 16038 (75 8228): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Hydrogensíran sodný (10.2012)
STN EN 16003 (75 8245): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Uhličitan horečnato-vápenatý (07.2012)
STN EN 16004 (75 8246): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Oxid horečnatý (07.2012)
STN EN 13752 (75 8624): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Oxid manganičitý (12.2012)
STN EN 16056 (75 8706): Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Metóda hodnotenia pasívneho správania nehrdzavejúcich ocelí (10.2012)
STN EN 16057 (75 8708): Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Stanovenie zvyškového olova (Pb) na povrchu. Extrakčná metóda (10.2012)
STN EN 16058 (75 8709): Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia povrchových povlakov s niklovými vrstvami. Dlhodobá skúšobná metóda (10.2012)
STN EN 15875 (83 8270): Charakterizácia odpadov. Statická skúška na stanovenie potenciálu tvorby kyselín a neutralizačného potenciálu odpadov obsahujúcich sulfidy (04.2012)
STN EN 16192 (83 8283): Charakterizácia odpadov. Analýza výluhov (04.2012) : Charakterizácia odpadov. Analýza výluhov (04.2012)