Vodohospodárske normy Edícia 2011

Vodohospodárske normy, ktoré vyšli v roku 2011 (26 platných noriem), aktuálny katalóg všetkých noriem, terminológia a slovník.

Cena pri zakúpení celej edície je 288 Eur (konečná cena)

Cena noriem pri nákupe jednotlivo v SÚTN je 492,60 (s DPH)

STN P CEN/TS 16229: Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek a analýza kyanidov uvoľniteľných slabou kyselinou vypúšťaných do odkalísk (11.2011)
STN EN 14154-1+A2 (25 7805): Vodomery. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (09.2011)
STN EN 14154-2+A2 (25 7805): Vodomery. Časť 2: Inštalácia a podmienky na používanie (Konsolidovaný text) (09.2011)
STN EN 14154-3+A2 (25 7805): Časť 3: Skúšobné metódy a zariadenia (Konsolidovaný text) (09.2011)
STN EN 476 (73 6735): Všeobecné požiadavky na sú časti používané na kanalizačné potrubia a stoky (07.2011)
STN 75 0000: Vodné hospodárstvo. Sústava noriem vo vodnom hospodárstve (04.2011)
STN 75 0140: Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydromeliorácií (05.2011)
STN 75 0142: Vodné hospodárstvo. Protierózna ochrana pôdy. Terminológia (11.2011)
STN EN ISO 11298-3 (75 5407): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (10.2011)
STN EN ISO 11298-1 (75 5407): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne (10.2011) + nahrádzajúca norma: STN EN ISO 11296-1 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (02.2012)
STN EN 15975-1 (75 5701): Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie. Časť 1: Krízové riadenie (10.2011)
STN EN ISO 11296-4 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie na mieste vytvrdzovanými rúrami (10.2011) + nahrádzajúca norma: STN EN ISO 11296-4 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými na mieste (02.2012)
STN EN ISO 11296-3 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (10.2011) + nahrádzajúca norma: STN EN ISO 11296-3 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (02.2012)
STN EN ISO 11296-1 (75 6130): Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (10.2011)
STN EN 15885 (75 6917): Triedenie a charakteristiky metód renovácie a opráv kanalizačných potrubí a stôk (07.2011)
STN EN 13508-2 (75 6920): Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (Konsolidovaný text) (09.2011)
STN EN ISO 5667-23 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 23: Pokyny na pasívny odber vzoriek v povrchových vodách (11.2011)
STN EN ISO 5667-13 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 13: Pokyny na odber vzoriek kalov (12.2011)
STN ISO 17381 (75 7303): Kvalita vody. Výber a použitie "ready-to-use" metód (kyvetové testy) (06.2011)
STN ISO 18857-2 (75 7523): Kvalita vody. Stanovenie vybratých alkylfenolov. Časť 2: Stanovenie alkylfenolov, ich etoxylátov a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorkách plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou po extrakcii na tuhej fáze a po derivatizácii (04.2011)
TNI CEN/TR 16151 (75 7702): Kvalita vody. Pokyny na navrhovanie multimetrických indexov (07.2011)
STN EN 15795 (75 8628): Výrobky používané pri úprave vody na pitnú vodu. Prírodné neexpandované hlinitokremičitany (03.2011)
STN EN 13965-2 (83 8200): Charakterizácia kalov. Terminológia. Časť 2: Termíny a definície týkajúce sa manažérstva (04.2011)
TNI CEN/TR 16130 (83 8205): Charakterizácia odpadov. Overovanie na mieste ****) (12.2011)
TNI CEN/TR 16184 (83 8272): Charakterizácia odpadov. Charakterizácia odpadov. Dokument o súčasnom stave analýzy výluhov ****) (12.2011)
TNI CEN/TR 16110 (83 8304): Charakterizácia odpadov. Pokyn na používanie skúšok ekotoxicity vhodných pre odpady ****) (12.2011)