Vodohospodárske normy Edícia 2010

Vodohospodárske normy, ktoré vyšli v roku 2010, aktuálny katalóg všetkých noriem, terminológia a slovník.

Obsahuje 38 platných noriem, ktoré vyšli v roku 2010. Cena noriem v tlačenej forme

STN EN 15848 (73 6664): Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Nastaviteľné systémy na dávkovanie chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (06.2010)
STN ISO 3454 (75 1112): Hydrometria. Sondovacie a závesné zariadenia na priame meranie hĺbky *) (04.2010)
STN ISO 3846 (75 1113): Hydrometria. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím pravouhlých priepadov so širokou korunou *) (04.2010)
STN ISO 4360 (75 1115): Hydrometria. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím priepadov s trojuholníkovým profilom *) (04.2010)
TNI ISO/TR 8363 (75 1200): Meranie prietoku kvapalín v otvorených korytách. Všeobecné návody na výber metódy (01.2010)
STN ISO 2537 (75 1304): Hydrometria. Hydrometrické vrtule s rotačným prvkom *) (02.2010)
STN ISO 3455 (75 1305): Hydrometria. Kalibrácia hydrometrických prístrojov v priamych otvorených nádržiach *) (02.2010)
STN ISO 4366 (75 1306): Hydrometria. Ozvenové hĺbkomery na meranie hĺbky vody *) (01.2010)
STN ISO 9825 (75 1307): Hydrometria. Poľné meranie prietoku veľkých riek a povodní *) (01.2010)
STN ISO 8368 (75 1308): Hydrometrické určovania. Meranie prietoku v otvorených korytách s použitím vodomerných konštrukcií. Pokyny na výber vodomerných konštrukcií *) (01.2010)
STN ISO 1088 (75 1309): Hydrometria. Rýchlostno-plošné metódy s použitím hydrometrických vrtúľ. Zber a spracovanie údajov na stanovenie neistôt merania prietokov *) (02.2010)
SN EN 13798 (75 1310): Hydrometria. Špecifikácia pre jamu refereneného zrážkomera (12.2010)
STN EN ISO 11295 (75 6127): Triedenie potrubných systémov z plastov používaných na renováciu a informácie na ich navrhovanie (11.2010)
STN ISO 5667-11 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 11: Pokyny na odber vzoriek podzemných vôd (09.2010)
STN EN ISO 5667-15 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 15: Pokyny na konzerváciu vzoriek kalov a sedimentov a manipuláciu s nimi (03.2010)
STN ISO 5667-17 (75 7051): Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 17: Pokyny na veľkoobjemový odber vzoriek nerozpustených látok (08.2010)
STN EN 15843 (75 7202): Kvalita vody. Návod na určovanie stupňa modifikácie hydromorfológie tokov (09.2010)
STN ISO 10523 (75 7371): Kvalita vody. Stanovenie pH (08.2010)
TNI CEN ISO/TR 15462 (75 7535): Kvalita vody. Výber skúšok biodegradability****) (04.2010)
STN EN 15708 (75 7716): Kvalita vody. Návod na prieskum, odber vzoriek a laboratórnu analýzu fytobentosu v plytkých tečúcich vodách (07.2010)
STN EN ISO 15088 (75 7723): Kvalita vody. Stanovenie akútnej toxicity odpadovej vody na vajíčka dánia pásikavého (Danio rerio) (01.2010)
STN EN ISO 11348-3 (75 7745): Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie sušené vymrazovaním (01.2010)
STN EN 14962 (75 7758): Kvalita vody. Pokyny na výber metód odberu vzoriek rýb ****) (04.2010)
TNI CEN/TR 13714 (75 7905): Charakterizácia kalov. Nakladanie s kalmi vzhľadom na ich využívanie alebo zneškodňovanie (10.2010)
TNI CEN/TR 13097 (75 7907): Charakterizácia kalov. Správna prax na využívanie kalov v poľnohospodárstve (10.2010)
STN EN 14701-4 (75 7916): Charakterizácia kalov. Filtračné vlastnosti. Časť 4: Stanovenie odvodniteľnosti flokulovaných kalov (07.2010)
STN EN 15797 (75 8156): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Koagulanty na báze železa (05.2010)
STN EN 973 (75 8163): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlorid sodný na regeneráciu vymieňačov iónov (03.2010)
STN EN 12485 (75 8243): Chemikálie používané na úpravu vody na pitnú vodu. Uhličitan vápenatý, vápno s vysokým obsahom vápnika a polovypálený dolomit. Skúšobné metódy (10.2010)
STN EN 1405 (75 8300): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Alginát sodný (01.2010)
STN EN 1406 (75 8301): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Modifikované škroby (01.2010)
STN EN 937 (75 8403): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Chlór (01.2010)
STN EN 1278 (75 8406): Chemikálie používané na úpravu vody na pitnú vodu. Ozón (10.2010)
STN EN 13177 (75 8411): Chemikálie používané pri úprave vody na pitnú vodu. Metanol (09.2010)
STN EN 15796 (75 8420): Chemikálie používané pri úprave vody v bazénoch. Chlóran vápenatý (05.2010)
STN EN 15798 (75 8640): Výrobky používané pri úprave vody v bazénoch. Filtračné médiá (05.2010)
STN EN 15799 (75 8650): Výrobky používané pri úprave vody v bazénoch. Práškové aktívne uhlie (05.2010)
STN EN 15664-2 (75 8707): Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 2: Skúšobné vody (09.2010)