hlavicka seda
hlavicka seda prava

Evidencia publikačnej činnosti

Nový prepracovaný systém evidencie publikačnej činnosti pracovníkov univerzít a výskumných ústavov ProfEPC je zavedený v inštitúciách:
Akademické knižnice:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Akadémia policajného zboru SR Bratislava

 • Výskumné ústavy:
 • Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha
 • Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
 • Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
 • Ústav Agroekológie Michalovce
 • Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica


 • ProfEPC - Evidencia publikačnej činnosti pozostáva z prepojených systémov: EPC - Evidencia publikačnej činnosti – knihy (monografie), články, recenzie, zborníky.. ďalšie typy dokumentov.
  AUTH - databáza autorít, evidencia personálnych a korporatívnych autorít v rámci pracovísk, jedinečný kód autority umožní vytvoriť výstup publikačnej činnosti aj v prípade zmeny mena, pracoviska, prípadne pseudonym autora(obr.3). OHL - Evidencia ohlasov na publikačnú činnosť.
  KOD - Aktuálne kódovníky pre kategórie ohlasov, kódy publikačnej činnosti, sú editovateľné pracovníkmi, ktorí majú oprávnenie,s možnosťou pridávať nové pracoviská, meniť kódovníky v závislosti od zmeny smernice, prípadne od zmien v orhganizačnej štruktúre pracoviska.

  Hlavné výhody systému:

  • Využiteľnosť vytvorených dát v iných systémoch, export/import ISO2709, integrovateľnosť s knihovníckym systémom Proflib, MaSK, kompatibilita dát so systémom s Aleph resp. Virtua
  • kvalitné tlačové a rešeršné výstupy spracované podľa Smernice, možnosť individuálneho prispôsobenia
  • tlač ročenky, registre podľa autorov a pracovísk
  • štatistiky podľa roku vykazovania aj vydania
  • percentuálne vyhodnocovanie autorských podielov
  • zavedenie bodového ohodnotenia publikačnej činnsti podĺa kategórií
  • Uľahčenie zápisu, evidencie - autori, pracoviská, zdroje dokumentov, vydavateľstvá sa vyberajú zo zoznamov alebo podporných báz dát (autority, kódovníky). Evidenciu ohlasu uľahčuje výber zo zoznamu existujúcich dokumentov a prepojenie údajov (obr. 1, obr. 2).


  • Vyhľadávanie a vzájomné kombinácie kritérií podľa:
  • autora
  • pracoviska
  • názvu
  • druhu dokumentu
  • roku vykazovania
  • roku vydania
  • kategórie publikačnej činnosti
  • vydavateľov, ISBN, ISSN, zdroja článku

  Tlačové výstupy vo formáte rtf alebo na tlačiareň:

  • publikačná činnosť autorov (obr. 5)
  • publikačná činnosť pracovísk (katedier, fakúlt...)
  • za rok vykazovania, prípadne vydania
  • možnosť selekcie kategórie publikačnej činnosti alebo kategórie ohlasov (obr. 4)
  • ohlasy na autorov alebo pracoviská
  • možnosť bodového a percentuálneho vyhodnocovania publikačnej činnosti pracovníkov a pracovísk
  • štatistiky publikačnej činnosti a ohlasov autora alebo pracoviska (obr. 6)
  • zobrazenia podľa najnovšej Smernice EPC: bez ohlasov, s ohlasmi, s hlavným autorom v záhlaví, s autormi v prídavnom riadku, prípadne formátovanie výstupov podľa požiadaviek zákazníka (obr. 5)
  • možnosť tlače ročenky podľa špecifikácie zákazníka
  • možnosť prezentácie webkatalógu publikačnej činnosti
  Kompatibilita, integrovateľnosť s knihovníckym systémom, možnosť jednoduchej prevádzky na vlastnom serveri inštitúcie.
  Využiteľnosť vytvorených dát v iných systémoch, export vo formáte UNIMARC ISO 2709, resp. MARC21, import dát vo formáte UNIMARC ISO 2709.
  Obr. 1
  EPC obr. 1
  Obr. 2
  EPC obr. 2
  Obr. 3
  EPC obr. 3
  Obr. 4
  EPC obr. 4
  Obr. 5
  EPC obr. 5
  Obr. 6
  EPC obr. 6

  Pozrite si demo webovej prezentácie EPC: Evidencia publikačnej činnosti